Algemene voorwaarden | NLP Box

Algemene voorwaarden

Artikel 1     Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. NLP Box, Trainingscentrum voor budgetcoaches en schuldhulpverleners levert opleidingen, trainingen, workshops of enig andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en vaardigheden. Hierna de benoemen als opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever:
  De persoon met wie NLP Box een overeenkomst aan gaat, dan wel aan wie NLP Box advies een aanbieding daartoe doet. De persoon die deelneemt aan een training.
 3. Overeenkomst:
  De Overeenkomst tussen NLP Box en opdrachtgever waarbij NLP Box op verzoek van opdrachtgever specifieke en op maat gesneden diensten verricht en/of producten levert.

Artikel 2     Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden verricht door en overeengekomen met NLP Box.

2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, laat dit de (strekking van) de overige bepalingen onverlet.

2.4 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 De NLP Box is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.6 In geval van strijd tussen één of meer bepalingen uit de door NLP Box gesloten overeenkomst en bepalingen uit de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit genoemde overeenkomst.

 

Artikel 3     Aanbod, totstandkoming en duur Overeenkomst

3.1 Aanbiedingen en/of offertes door NLP Box geschieden schriftelijk en zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat NLP Box de door haar aan opdrachtgever toegezonden overeenkomst volledig ondertekend retour heeft ontvangen, dan wel door aanvang van uitvoering door NLP Box van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

3.3 Wijzigingen in overeenkomsten gelden alleen indien en voor zover schriftelijk door NLP Box bevestigt.

3.4 Een persoon kan zich aanmelden voor een open training van NLP Box door het invullen van het aanmeldingsformulier of door zich aan te melden via www.nlpbox.nl.

3.5 Indien NLP Box de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de training tot stand.

3.6. Opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

3.7 NLP Box is gerechtigd om voor de uitvoering van (delen van) de opdracht derden in te schakelen.

3.8 NLP Box heeft het recht deelnemer bij niet tijdige betaling van de deelnamekosten uit te sluiten van de training. De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie gehandhaafd.

 

Artikel 4     Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reiskosten, verzend- en administratiekosten en worden bij de partij met wie NLP Box een overeenkomst heeft gesloten in rekening gebracht.

4.2 NLP Box is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen.

4.3 Na ontvangst van je inschrijving, geldt er een bedenktijd van 21 dagen. Binnen deze termijn kun je de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Na deze bedenktijd is het niet meer mogelijk zonder kosten de overeenkomst te ontbinden. Wanneer de aanvang van cursus, opleiding of workshop binnen deze 21-dagen bedenktijd valt, neemt deelnemer afstand van de 21 dagen bedenktijd. De deelnemers stemt hiermee in.

 

Artikel 5     Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door NLP Box aan te geven bankrekening in de valuta waarin door NLP Box is gefactureerd.

5.2 Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het verschuldigde bedrag op de aangewezen bankrekening is bijgeschreven zodat NLP Box erover kan beschikken.

5.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen alle vorderingen die NLP Box nog op opdrachtgever mocht hebben, direct opeisbaar zijn.

5.4 Betaling door opdrachtgever vindt plaats zonder enig mogelijk beroep op korting en/of verrekening.

5.5 Betalingen strekken allereerst in mindering op kosten, vervolgens op rente en tot slot in mindering op de uitstaande facturen, waarbij het NLP Box vrijstaat te bepalen aan welke uitstaande facturen de betaling wordt toegewezen.

5.6 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. NLP Box heeft vanaf de vervaldatum recht op een vertragingsrente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

5.7 Annulering door deelnemers dient altijd schriftelijk te geschieden. Afhankelijk van het moment waarop NLP Box de schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht. Bij een annuleren tot 1 week op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 1 week op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen, mits deze voldoet aan de toelatingseisen van NLP Box.

5.8 NLP Box heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, deelname van deelnemer te weigeren. NLP Box zal dan de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdagen binnen 14 dagen restitueren.

5.9 NLP Box heeft het recht om een training te annuleren. NLP Box zal de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten binnen 14 dagen restitueren.

5.10 NLP Box heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een training te wijzigen.

 

Artikel 6 Vervanging trainer

NLP Box draagt er zorg voor dat bij iedere opleiding, training of workshop minimaal 1 trainer aanwezig is en is te allen tijde gerechtigd een trainer te vervangen door een andere trainer.

Artikel 7 Kosten en verzuim

Is opdrachtgever in verzuim met de nakoming van zijn verplichtingen dan komen alle daarmee gemoeide, redelijke kosten in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag (inclusief rente), met een minimum van EUR 150,00. Indien NLP Box aantoont noodzakelijkerwijs hogere kosten te hebben gemaakt, komt ook het meerdere voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 8     Recht van reclame

8.1 Klachten over de door NLP Box geleverde producten en/of diensten dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na verzenddatum factuur, dan wel binnen 21 dagen na ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk aan NLP Box kenbaar te worden gemaakt.

8.2 Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 9      Verplichtingen NLP Box

9.1 NLP Box zal haar werkzaamheden voortvloeiend uit overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

9.2 NLP Box is gerechtigd indien zij dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit overeenkomst derden in te schakelen.

9.3 Overschrijding van overeengekomen leveringstermijnen brengt NLP Box niet in verzuim, noch geeft genoemde overschrijding voor opdrachtgever het recht op ontbinding en/of opschorting van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

 

Artikel 10     Verplichtingen Contractant

10.1 Opdrachtgever is gehouden alle door NLP Box gewenste medewerking te verlenen en alle arbeidskrachten, gegevens en zaken, waaronder schriftelijke bescheiden of gegevensdragers, welke NLP Box naar eigen oordeel nodig heeft voor het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst, tijdig en in de door NLP Box gewenste vorm en wijze ter beschikking te stellen.

10.2 Indien opdrachtgever niet voldoet aan een van de hierboven omschreven verplichtingen, heeft NLP Box het recht de werkzaamheden nog niet aan te vangen, dan wel op te schorten, tot het moment dat opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Bovendien zal NLP Box gerechtigd zijn de extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

10.3 Indien medewerkers van NLP Box en/of van door NLP Box ingeschakelde derden ten kantore van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zorg dragen.

 

Artikel 11   Rechten van intellectuele eigendom

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten blijven bij NLP Box of diens toeleverancier of licentiegevers, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 12   Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Behoudens gevallen van opzet of grove schuld, draagt NLP-BOX generlei aansprakelijkheid voor directe schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ontstaan. In ieder geval keert NLP Box nimmer meer schade uit dan door de aansprakelijkheidsverzekering van NLP Box wordt gedekt en uitgekeerd. De aansprakelijkheid op eventuele uitkeringen wordt beperkt tot de laatste 6 maanden van het factuurbedrag.

12.2 NLP Box is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.3 Indien NLP Box aansprakelijk is voor directe schade, is opdrachtgever gehouden de mogelijkerwijs geleden schade, respectievelijk de schadeveroorzakende oorzaak, zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij NLP Box te melden en NLP Box voldoende in de gelegenheid te stellen de schade die opdrachtgever mogelijkerwijs zou lijden en tot vergoeding waarvan NLP Box mogelijkerwijs verplicht zou zijn, ongedaan te maken dan wel deze te beperken.

12.4 De NLP Box is nimmer gehouden tot vergoeding van schade welke ontstaat door beschadiging aan of zoekraken van de door opdrachtgever ter hand gestelde zaken. De NLP Box is ook niet gehouden de schade te vergoeden die opdrachtgever lijdt ten gevolge van de aanwezigheid van virussen en/of andere vreemde elementen in door NLP Box te leveren producten.

12.5 In geval NLP Box voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van derden, aanvaardt zij nimmer meer aansprakelijkheid dan zij zelf geldend kan maken tegen de door haar ingeschakelde derde. NLP Box aanvaardt pas aansprakelijkheid jegens opdrachtgever zodra zij de vergoeding van de schade van de door haar ingeschakelde derde heeft ontvangen.

12.6 Opdrachtgever vrijwaart NLP Box tegen alle aanspraken van derden, die direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

 

Artikel 13   Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst van NLP Box redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

 • Oorlog, oproer, molest;
 • Brand, watersnood, waterschade, energie uitval, computeruitval, bedrijfsbezetting, werkstaking; bij NLP Box en/of bij door NLP Box ingeschakelde derden;
 • Faillissement van door NLP Box ingeschakelde derden.

13.2 In geval van overmacht is NLP Box gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel geheel of partieel te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

13.3 Indien de periode, waarin deugdelijke nakoming door overmacht onmogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Opdrachtgever is verplicht NLP Box te betalen voor de door NLP Box nagekomen verplichtingen uit de overeenkomst tot aan het moment waarop overmacht is ingetreden.

 

Artikel 14    Opschorting/beëindiging

14.1 NLP Box kan met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen haar verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtgever opschorten, dan wel de overeenkomst per direct ontbinden, indien:

 • Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt;
 • Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;
 • Opdrachtgever toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens NLP Box;
 • Opdrachtgever gevraagd is zekerheid te stellen met betrekking tot haar betalingsverplichtingen jegens NLP Box, maar nalaat dit te doen.

13.2 Opdrachtgever is gehouden alle schade als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst aan de NLP Box te vergoeden.

13.3 In alle andere gevallen zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. De NLP Box is wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

13.4 Indien de overeenkomst door opdrachtgever wordt opgezegd, heeft de NLP Box recht op compensatie van daardoor ontstane en aannemelijk te maken verlies.

 

Artikel 14   Toepasselijk Recht

14.1 Alle rechtsverhoudingen van de NLP Box en verbintenissen tussen de NLP Box en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

14.2 Alle rechtsvorderingen worden aanhangig gemaakt voor het daarvoor aangewezen gerecht binnen het Arrondissement ‘s-Hertogenbosch onverminderd de bevoegdheid van de NLP Box zich te wenden tot de wettelijk aangewezen relatief bevoegde rechter.

Share This